font 1 font 2 font 3

Kontaktujte nás:

DOMOV DŮCHODCŮ ČÁSLAV
Nazaret 94 a 59
286 01 Čáslav

E-mail
info@ddcaslav.cz

Datová schránka
ID uy8r7h4

Najdete nás na:
facebook
Spolupracujeme:
stredocesky caslav mpsv
Tento web splňuje nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.
Viz Pravidla přístupnosti.
poutac 2

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Domov důchodců Čáslav

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Čáslav

3. Organizační struktura

Domov důchodců Čáslav

4. Kontaktní spojení

Nazaret 59/3
286 01 Čáslav
Telefon: +420 327 312 051
E-mail: info@ddcaslav.cz
WWW: www.ddcaslav.cz
ID datové schránky: uy8r7h4

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Nazaret 59/3
286 01 Čáslav

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nazaret 59/3
286 01 Čáslav

4.3 Úřední hodiny

Pondělí – pátek od 8,00 – 14,30 hodin

4.4Telefonní čísla

+ 420 327 312 051

4.5.Adresa internetové stránky

www.ddcaslav.cz

4.6 Adresa podatelny

E-podatelna

5. Případné platby lze poukázat

730420584/0600 Moneta Money Bank

6. IČO

48677787

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Úřední deska

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím může podat fyzická nebo právnická osoba formou ústní nebo písemnou na adresu Domov důchodců Čáslav:

 • písemně na sekretariát ředitele, Nazaret 94/3, 286 01 Čáslav

 • elektronicky na adresu:

 • prostřednictvím datové schránky – ID: uy8r7h4

 • ústně nebo telefonicky na sekretariátu ředitele – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Domov důchodců Čáslav neposkytuje informace zcela nebo zčásti ze zákonných důvodů (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), vydá ředitel MN Čáslav ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti rozhodnutí o neposkytnutí informace nebo její části.

Opravný prostředek lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí:

 • písemně na sekretariát ředitele

 • elektronicky na adresu

 • prostřednictvím datové schránky – ID: uy8r7h4

Příjem žádosti:

 • den podání žádosti je shodný s dnem obdržení Domovem důchodců Čáslav

Žádost musí obsahovat:

 • zřejmé označení Domov důchodců Čáslav

 • že se jedná o žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa bydliště

 • právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, rozumí se též elektronická adresa

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti vyzve MN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti k doplnění, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, bude žádost odložena.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaké informace je požadována, je formulována příliš obecně, vyzve Domov důchodců žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti k upřesnění žádosti, neupřesní-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne Domov důchodců o jejím odmítnutí.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti MN, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnosti bude sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Domov důchodců poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění či upřesnění. Lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty s odůvodněním bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Domov důchodců Čáslav neposkytuje informace dle § 11 zákona 106/1999 Sb.:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům

 • týkající se osobních údajů

 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost

 • související s probíhajícím trestním řízením

 • týkající se rozhodovací činnosti soudů

 • označené dle zákona za obchodní tajemství

 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí

 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

10. Příjem podání a podnětů

E-podatelna

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů k řízení Domova důchodců Čáslav:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

Dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro Domov důchodců Čáslav poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Domov důchodců Čáslav poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Whisteblowing

Informace o vnitřním oznamovacím systému